Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór

Bierawa, dnia 24 października 2016r.

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERAWIE

UL. Wojska Polskiego 12 , 47-240 Bierawa

referent ds. świadczeń wychowawczych

Wymiar czasu pracy –  pełny etat

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie co najmniej średnie (preferowane kierunki: administracja, ekonomia);
 6. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przepisów:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze;

 1. umiejętność obsługi komputera (m. in. znajomość aplikacji Word, Excel);
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych, w tym związane z obsługą klienta;
 2. umiejętność interpretowana i stosowania w praktyce przepisów prawa;
 3. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 5. odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność;
 6. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 7. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń;
 2. prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu prawa do świadczeń;
 3. udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień
  do świadczeń;
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych, pism urzędowych, zaświadczeń i informacji;
 5. sporządzanie list wypłat świadczeń;
 6. sporządzanie sprawozdań z realizacji wykonywanych zadań;
 7. prowadzenie rejestrów związanych z obsługą świadczeń;
 8. obsługa programów komputerowych;
 9. wykonywanie poleceń przełożonego.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku: praca administracyjno-biurowa, praca z monitorem ekranowym, obsługa klienta.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
 8. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracy lub orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczychosobiście w pokoju nr 12 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa (w godzinach pracy ośrodka: pon. 8,00-17:00, wt., śr. i czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-14:00)   lub przesłać pocztą na adres ośrodka j.w., w terminie do dnia 04.11.2016r. do godz. 14:00  (liczy się data wpływu do ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie    nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gops.bierawa.pl).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy     dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2135  z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)”.

Planowany termin zatrudnienia: najpóźniej od 02.01.2017r.

Kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje oferty osobiście  w siedzibie ośrodka, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie w/w terminu oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2016r. nie przekroczył 6%. Kandydaci – osoby niepełnosprawne są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentami,  o których mowa w pkt 5, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

Pobierz plik: DOCkwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajD_cej_siD__o_zatrudnienie.doc (37,00KB)