Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie ogłasza nabór na stanowisko neurologopeda

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

ul. Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

tel. 77 4872 181

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Co najmniej  - 6 miesięczny staż pracy w następujących jednostkach:

-  w szpitalu psychiatrycznym,

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- placówce terapii lub w placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

- zakładzie rehabilitacji.

      4. Udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie    specjalistycznych usług.    

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

 

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej - Stara Kuźnia
 2. Okres zatrudnienia: od zaraz
 3. Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie (8 godzin w miesiącu)
 4. Wysokość wynagrodzenia: 80zł brutto za 1 godzinę

 

Forma kontaktu kandydatów z pracodawcą: kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 77 48 72 181.

 

 

 

 


Bierawa, dnia 24 października 2016r.

 

OGŁOSZENIE O  NABORZE

NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIERAWIE

UL. Wojska Polskiego 12 , 47-240 Bierawa

referent ds. świadczeń wychowawczych

Wymiar czasu pracy –  pełny etat

 

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, tj.: wykształcenie co najmniej średnie (preferowane kierunki: administracja, ekonomia);
 6. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu przepisów:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze;

 1. umiejętność obsługi komputera (m. in. znajomość aplikacji Word, Excel);
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym w jednostkach samorządowych, w tym związane z obsługą klienta;
 2. umiejętność interpretowana i stosowania w praktyce przepisów prawa;
 3. umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 5. odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność;
 6. kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 7. aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń;
 2. prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu prawa do świadczeń;
 3. udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień
  do świadczeń;
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych, pism urzędowych, zaświadczeń i informacji;
 5. sporządzanie list wypłat świadczeń;
 6. sporządzanie sprawozdań z realizacji wykonywanych zadań;
 7. prowadzenie rejestrów związanych z obsługą świadczeń;
 8. obsługa programów komputerowych;
 9. wykonywanie poleceń przełożonego.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku: praca administracyjno-biurowa, praca z monitorem ekranowym, obsługa klienta.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy;
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
 8. kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracy lub orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  „Nabór na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczychosobiście w pokoju nr 12 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa (w godzinach pracy ośrodka: pon. 8,00-17:00, wt., śr. i czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-14:00)   lub przesłać pocztą na adres ośrodka j.w., w terminie do dnia 04.11.2016r. do godz. 14:00  (liczy się data wpływu do ośrodka). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie    nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie ośrodka oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.gops.bierawa.pl).

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy     dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2135  z późn. zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm.)”.

Planowany termin zatrudnienia: najpóźniej od 02.01.2017r.

Kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje oferty osobiście  w siedzibie ośrodka, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po upływie w/w terminu oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2016r. nie przekroczył 6%. Kandydaci – osoby niepełnosprawne są zobowiązane do złożenia wraz z dokumentami,  o których mowa w pkt 5, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

Pobierz plik: DOCkwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajD_cej_siD__o_zatrudnienie.doc (37,00KB)

 

 

 


Screen Shot 04-12-16 at 01.08 PM.png

 

                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie

                                         ogłasza nabór na wolne stanowisko

                                        ASYSTENT  RODZINY

                                   w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie

 

 

Do  głównych  zadań osoby,  zatrudnionej  na  stanowisku  asystenta  rodziny  będzie należało między innymi:

 

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i ko ordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu wychowawczych z dziećmi
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, w tym sprawozdania z realizacji  i metod pracy
 • współpraca w opracowaniu gminnych programów wspierania rodziny
 • współpraca z innymi pracownikami zaangażowanymi w proces wsparcia rodziny oraz innych czynności wynikających z realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 nr 149 poz. 887).

 

Wymagania konieczne:

 

obywatelstwo polskie

wykształcenia:

 

 1. wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 2. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

 

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • asertywność
 • rzetelność, systematyczność
 • komunikatywność i otwartość
 • możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów   potwierdzających   posiadane   wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i dodatkowe umiejętności
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • kopie świadectw pracy, referencji lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną jeżeli jest wymagane lub potwierdzające wykonywanie zadań asystenta rodziny
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona
 • podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów osobiście w terminie

do 15 kwietnia 2016 roku do godz. 14.00     
pod adresem:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

ul. Wojska Polskiego 12, 47-244 Bierawa

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:     ,,Asystent Rodziny- Nabór”

 

Informacje dodatkowe:

 

 • praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych (40 godz. tygodniowo)
 • praca będzie wykonywana na terenie całej Gminy, przez co koniecznym może być dojazd do rodzin objętych asystą i stąd mile widziane  jest dysponowanie Prawem Jazdy i samochodem.
 • praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego w tej samej gminie. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł tak że wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez gminę Korfantów

 

Postanowienia końcowe:

 

 • złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron;
 • oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 • złożone dokumenty nie będą odsyłane;
 • kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kierownik GOPS w Bierawie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów;
 • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej GOPS Bierawa  na tablicy ogłoszeń w GOPS Bierawa.

 

 

Bierawa, dnia 12-04-2016 r.

 

PDFkwestionariusz osobowy_ 2016.pdf (140,37KB)
DOCXkwestionariusz osobowy_ 2016.docx (58,82KB)
PDFOświadczenia_ Asystent Rodziny_ 2016.pdf (185,00KB)
DOCXOświadczenia_ Asystent Rodziny_ 2016.docx (56,57KB)